Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Mülk Suresi, Mülk Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Mülk Suresi, Mülk Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
60 0

Mülk suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir. Toplam 30 ayetten oluşan bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Mülk suresi, insanların hayatlarında yer alan dünya nimetlerinin geçici olduğunu ve gerçek saadetin ahirette olduğunu vurgular. Surede, Allah’ın yarattığı kâinatın büyüklüğü, kudreti ve insanların bu büyük varlıklar karşısındaki acizliği anlatılır. Ayrıca, insanların dünya hayatında yaptıklarının ahiretteki karşılığı ve cennet ile cehennem arasındaki farklar da bu surede anlatılır. Mülk suresi, insanlara dünya nimetlerine bağlanmak yerine ahirete odaklanmaları gerektiğini hatırlatır ve insanların Allah’ın yarattığı bu büyük kâinat karşısındaki sorumluluklarını hatırlatır.

Mülk Suresi Dinle

Mülk Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

Bismillahirrahmanirrahim

Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Mülk Suresi Anlamı (Meali)

 1. Kutlu olsun O Allah ki, her şeyin mülkü O’nundur. Ölüm de, hayat da O’nundur.
 2. O, her şeyi yaratandır, O’na döndürüleceksiniz.
 3. Yarattığı şeyleri yaratan kimdir? O, her şeyi bilendir.
 4. Dünya hayatında sizi denemek ve hanginizin daha güzel iş yapacağını görmek için, gökleri ve yeri yarattı.
 5. O, her şeyi en güzel şekilde yarattı. O, her şeyi bilendir.
 6. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, her şeye kadir olandır.
 7. Gerçek şu ki, kâfirler, Rablerine karşı isyan edenler, cehennem ateşinde ebedi kalacaklardır.
 8. O’nun karşısında eğilin, O’na ibadet edin. O, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeye gücü yetendir.
 9. Gerçek şu ki, Allah’ın rahmeti mü’minlere yakındır.
 10. De ki: “Gerçek şu ki, benim Rabbim, doğru yolu gösterir. O, gerçekten hayatın ve ölümün sahibidir.”
 11. De ki: “O’nun dışında taptığınız şeyler, bir şeyi yaratamaz, hatta kendileri bile yaratılamazlar.”
 12. De ki: “Rabbim, beni bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”
 13. 13. Sözünüzü gizleseniz de açığa vursanız da fark etmez; O, göğüslerde olanı en iyi bilendir.
 14. 14. Yaratan, yarattığını bilmez mi? O, bütün ayrıntıları bilendir, her şeyden haberdardır.
 15. 15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Artık onun üzerinde dilediğinizce dolaşın ve O’nun rızkından yiyin. Sonunda dönüş O’nadır.
 16. 16. Gökte olanın, sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakmışsınız yer sarsılıyor!
 17. 17. Ya da gökte olanın üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz? O halde, uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.
 18. 18. Ant olsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. İnkarım nasılmış gördüler.
 19. 19. Gökyüzünde sıra sıra süzülerek, kanat çırparak uçanları görmüyorlar mı? Onları havada Rahman’dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görendir.
 20. 20. Yoksa Rahman’dan başka, size yardım edecek ordunuz mu var? Gerçeği yalanlayan nankörler yalnızca bir aldanış içindedirler.
 21. 21. Veya O, rızkınızı kesse, size kim rızık verebilir? Bilakis, onlar haddi aşmada ve nefrette ısrar ettiler.
 22. 22. O halde, yüzüstü sürünerek giden mi, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi hedefine varır?
 23. 23. De ki: “Sizi biçimlendiren; size işitme, görme ve idrak etme gücü veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?
 24. 24. De ki: “Sizi, yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ve O’na toplanıp götürüleceksiniz.”
 25. 25. “Eğer doğru söylüyorsanız, yaptığınız bu uyarı ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.
 26. 26. De ki: “Bunu yalnızca Allah bilmektedir. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
 27. 27. Onu yakından gördükleri zaman, gerçeği yalanlayan nankörlerin yüzleri kötüleşti. Onlara: “İşte bu, sizin isteyip durduğunuz şey!” denildi.
 28. 28. De ki: “Bakın, Allah beni ve benimle birlikte olanları ister yok eder ister merhamet eder; peki, gerçeği yalanlayan nankörleri acıklı azaptan kim koruyacak?”
 29. 29. De ki: “O, rahmeti kesintisiz olandır. O’na iman ettik ve O’na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.”
 30. 30. De ki: “Düşünsenize, şayet suyunuz yeraltına çekilse, size akarsuyu kim getirebilir?”

Bu surede Allah’ın varlığı, kudreti, yarattığı her şeyin geçici olduğu ve insanların ahiret hayatına odaklanması gerektiği vurgulanır. Ayrıca, Allah’ın her şeye gücü yettiği, insanların kendilerine verilen nimetlere karşı şükretmeleri gerektiği, kâfirlerin ise cehennemde ebedi kalacakları belirtilir. Sure, insanları Allah’a ibadete çağırır ve O’nun merhametinin mü’minlere yakın olduğunu hatırlatır.

Mülk Suresi Arapça

Mülk Suresi Fazileti

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir ve 30 ayetten oluşur. Bu sure, insanların dünya hayatındaki geçici zenginliklerine ve dünya nimetlerine olan aşırı bağlılıklarını ele alır ve onları ahiret hayatındaki gerçek zenginliğe ve nimetlere yönlendirir.

Mülk Suresi’nin fazileti, peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde de belirtilmiştir. Bu hadislerde, Mülk Suresi’nin okunmasının, kabir azabından ve cehennem ateşinden koruyacağı ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağı söylenir.

Ayrıca, Mülk Suresi’nin her gece okunmasının, cehennemden kurtuluş için etkili olduğu ve okuyan kişiye Allah’ın rızasını kazandıracağı da hadislerde belirtilir.

Mülk Suresi, her Müslümanın okuması gereken önemli bir suredir. Okumanın yanı sıra, anlamını ve mesajını da anlamak ve hayatımıza uygulamak bizim için önemlidir.

Mülk Suresi ile İlgili Hadisler

Mülk Suresi ile ilgili hadisler şunlardır:

 1. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim her gece Mülk Suresi’ni okursa, o kişiye cehennem ateşi dokunmaz.” (Tirmizi)
 2. Yine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi’nin okunması, cehennem azabından koruyucudur.” (Tirmizi)
 3. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, Kur’an’ın otuzuncu cüzüdür. Kim her gece Mülk Suresi’ni okursa, Allah ona cennet nimetlerinin artmasına sebep olur.” (Tirmizi)
 4. Yine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi okuyan kimse, Allah’ın rızasını kazanır ve kabir azabından korunur.” (Nesai)

Bu hadisler, Mülk Suresi’nin faziletlerini ve okumanın önemini vurgulamaktadır. Her Müslümanın, bu sureyi okuyarak Allah’ın rızasını kazanmayı ve ahiret hayatında cehennem azabından korunmayı hedeflemesi gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *