Ayetelkursi1.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Dualar
  4. »
  5. Namaz Duaları, Namazda Hangi Dualar Okunur ?

Namaz Duaları, Namazda Hangi Dualar Okunur ?

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
115 0

Namaz duaları, namaz kılan kişinin Allah’a yönelerek yaptığı dua çeşitleridir. Namaz duaları, namazın farklı bölümlerinde okunabilir. İşte namaz dualarından bazıları şunlardır.

İftitah Duası

İftitah duası, namaza başlamadan önce okunan dua çeşididir. İşte iftitah duası:

“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Sübhaneke, Allahümme ve bi hamdike ve tebârekesmük ve teâlâ cedduke ve la ilahe ğayruk.”

Anlamı ise şöyledir:

“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Seni tesbih ederim, ey Allah! Hamd sana mahsustur. Senin ismin mübarektir ve senin yüceliğin uludur. Senden başka İlah yoktur.”

Fatiha Duası

Fatiha duası, namazda Fatiha suresi okunurken okunan dua çeşididir. İşte Fatiha duası:

“Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil-alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budu ve iyyake nestein. İhdinessiratal mustakim. Siratellezine en’amte aleyhim gayril-magdubi aleyhim ve lad-dallin. Amin.”

Anlamı ise şöyledir:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. O, Rahmandır, Rahimdir. O, hesap gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine lütufta bulunduğun kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin.”

Rükû Duası

Rükû duası, namazda rükûya eğilirken okunan dua çeşididir. İşte rükû duası:

“Subhâne rabbiyel azîm.”

Anlamı ise şöyledir:

“Yüce Rabbime hamdolsun ve O’nu tenzih ederim.”

Secde Duası

Secde duası, namazda secdeye kapanırken okunan dua çeşididir. İşte secde duası:

“Subhâne rabbiyel a’lâ.”

Anlamı ise şöyledir:

“Yüce Rabbimi tenzih ederim.”

Tahiyyat Duası

Tahiyyat duası, namaz sırasında otururken okunan dualardan biridir. Bu dua şöyledir:

“At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. As-salamu alayka ayyuhan-nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu alayna wa ala ibadillahis-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.”

Anlamı ise şöyledir: “Hamd Allah’a, salavatlar ve güzel sözler Allah’a aittir. Ey peygamber, Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Ve salavatlar bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”

Kâfirûn Suresi

Kâfirûn suresi, Kur’an-ı Kerim’in 109. suresidir ve 6 ayetten oluşur. Bu sure, müşriklerin İslam’a karşı tutumunu ele alır ve tevhid inancını vurgular. Surenin adı, “kâfirler” anlamına gelir.

Surenin mealine göre, Allah’ın bir olduğunu ve O’na ibadet etmek gerektiğini kabul etmeyen müşriklerle barışmanın mümkün olmadığı belirtilir. Ayrıca, müşriklerin kendi dinlerine, İslam inancına saygı duymaları gerektiği ifade edilir. Surenin sonunda ise, müminlerin yalnızca Allah’a yönelmeleri ve O’na ibadet etmeleri gerektiği vurgulanır.

Kâfirûn suresi, İslam’da tevhid inancının önemini vurgulaması ve diğer dinlere saygı duyulması gerektiğini öğütlemesi açısından önemlidir.

İhlâs Suresi

İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir ve 4 ayetten oluşur. Bu sure, tevhid inancını vurgular ve Allah’ın birliğine inanmanın önemini öğütler.

Surenin mealine göre, Allah’ın bir olduğu ve O’ndan başka ilah olmadığı belirtilir. Ayrıca, Allah’ın doğurmamış ve doğrulmamış olduğu ifade edilir. Yani, Allah’ın bir eşi, çocuğu, ortağı veya benzeri yoktur. Surenin sonunda ise, Allah’ın sıfatlarına ve birliğine inanmanın önemi vurgulanır.

İhlâs suresi, İslam’da tevhid inancının temelini oluşturması nedeniyle önemlidir. Müslümanlar, bu sureyi sık sık okurlar ve namazlarda da okunur. Ayrıca, surenin öğrettikleri, İslam’da Allah’a inanmanın ve O’na ibadet etmenin ne anlama geldiğini açıklar.

Felak Suresi

Felak suresi, Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Bu sure, insanları ve kötü etkileri Allah’ın korumasına sığınmaya çağırır.

Surenin mealine göre, insanları şerlerden, karanlık gecelerden, büyücülerin ve hasetçilerin kötülüklerinden Allah’a sığınmaya çağırır. Ayrıca, Allah’ın yaratıklarını koruyan ve her türlü kötülükten uzak tutan bir güç olduğu vurgulanır.

Felak suresi, İslam’da insanların Allah’a sığınmalarının önemini vurgular ve insanlara kötülük getirebilecek şeylerden korunmanın yollarını öğretir. Müslümanlar, bu sureyi sık sık okurlar ve namazlarda da okunur. Ayrıca, surenin öğrettikleri, insanların korunması ve Allah’a sığınmanın önemi hakkında hatırlatıcı bir rol oynar.

Nas Suresi

Nas suresi, Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir ve 6 ayetten oluşur. Bu sure, insanların şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınmalarını öğütler.

Surenin mealine göre, insanlar, kötülüklerin şerrinden ve şeytanın vesveselerinden Allah’a sığınmalıdır. Ayrıca, insanların kalplerine vesvese veren şeytanın Allah tarafından kovulduğu ve insanların şeytanın vesveselerine karşı Allah’a sığınabileceği ifade edilir.

Nas suresi, İslam’da insanların şeytanın kötülüklerinden korunmalarının önemini vurgular ve insanlara bu konuda yardımcı olur. Müslümanlar, bu sureyi sık sık okurlar ve namazlarda da okunur. Ayrıca, surenin öğrettikleri, insanların kalplerini şeytanın vesveselerinden korumanın yollarını öğretir.

Tebareke Duası

Tebareke duası, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Tebareke Suresi’nin sonunda yer alan bir duadır. Bu dua, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini övmek, O’na hamd etmek ve O’ndan yardım ve rahmet dilemek amacıyla okunur.

Dua şöyledir:

“Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasifun. Ve selamun alel-murselin. Velhamdu lillahi Rabbil-alemin.”

Anlamı: “Yüce Rabb’in, ona isnat edilen her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ve elçilere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.”

Tebareke duası, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlamak, O’na hamd etmek ve O’ndan yardım ve rahmet dilemek için okunur. Bu dua, İslam’da sık sık okunan dualardan biridir ve namazlarda da okunur.

Kâfirûn Duası

Kâfirûn duası diye özel bir dua yoktur. Kâfirûn suresi, Kur’an-ı Kerim’in 109. suresidir ve içeriği müşriklerin İslam’a karşı tutumunu ele alır. Surenin sonunda müminlerin yalnızca Allah’a yönelmeleri ve O’na ibadet etmeleri gerektiği vurgulanır.

Ancak, “kâfir” kelimesi, İslam inancında, Allah’ın birliğine inanmayan kişileri ifade etmek için kullanılır. İslam’da, Allah’a inanmak ve O’na ibadet etmek önemlidir ve bu nedenle, kâfirlerin İslam’a dâhil olmaları için dua edilir.

Müslümanlar, herhangi bir özel dua olmasa da, kâfirlerin hidayete ermesi ve İslam’ı kabul etmeleri için dua edebilirler. İslam’da, herhangi bir kişinin manevi yönden gelişmesi ve Allah’a yaklaşması için dua etmek teşvik edilir.

İhlas Duası

İhlas duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan İhlas Suresi’nin sonunda yer alan bir duadır. Bu dua, Allah’ın birliğine inanmak, O’na ibadet etmek ve O’na güvenmek amacıyla okunur.

Dua şöyledir:

“Kul huwallahu ahad. Allahus-samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehu kufuven ahad.”

Anlamı: “De ki, O, Allah birdir. Allah sameddir (her şey O’na muhtaçtır). O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve O’nun hiçbir şeyi denk değildir.”

İhlas duası, İslam’da sık sık okunan dualardan biridir ve namazlarda da okunur. Bu dua, Allah’ın birliğine inanmak, O’na ibadet etmek ve O’na güvenmek için okunur. Ayrıca, İslam’da tevhid inancının önemini vurgular ve bu inanca bağlılığın ne anlama geldiğini hatırlatır.

Felak-Nas Duası

Bismillahirrahmanirrahim

“Kul e’ûzü birabbil-felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğâsiḳin izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil-ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased”

Anlamı:

“De ki: ‘Sığınırım şafak aydınlığına,

yaratıkların şerrinden,

karanlığın çöktüğü zamanın şerrinden,

düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

haset ettiği zamanın şerrinden Rabbinin şerrinden.'”

Ayetel Kürsi Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum, la te’huzuhu sinetun velâ nevm, lehu ma fissemâvâti ve ma fil-ard, men zellezi yeshfeu indehu illa bi’iznih, ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yühıtune bişey’im min ilmihi illâ bimâ şaâ, vesi’a kürsiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard, ve lâ yeuduhu hıfzuhumâ, ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı:

“Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, diridir, her şeyi ayakta tutan ve yöneten, uyuklama ve uyku Onu tutmaz. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O’nun izni olmadıkça kimse O’nun huzurunda şefaat edemez. O, insanların önlerindeki ve arkalarındaki her şeyi bilir. İnsanlar, O’nun ilminden ancak dilediği kadar bir şeyi kavrayabilirler. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplar. Onların korunması O’na zor gelmez. O, yüce ve büyüktür.”

Salavat-ı Şerife

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin, kema sallayte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamidüm mecîd. Allahümme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin kema bârakte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamidüm mecîd.

Anlamı:

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine salât eyle. İbrahim’e ve onun ailesine salât ettiğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye layık ve yücesin. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine bereket ver. İbrahim’e ve onun ailesine bereket verdiğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye layık ve yücesin.”

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *