Ayetelkursi1.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Hucurat Suresi, Hucurat Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Hucurat Suresi, Hucurat Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

ayeteladmin1 ayeteladmin1 -
80 0

Hucurat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 49. suresidir. Mekke’de inmiştir ve 18 ayettir. Surenin adı, 2. ayette geçen “hucurat” kelimesinden gelir ve “odalar” anlamına gelir.

Surenin konusu, müslümanların birbirleriyle ilişkileri ve aralarındaki sosyal ilişkilerdir. Surenin ilk ayetinde, müslümanların birbirleriyle kardeş olduğu ve aralarında adaletle davranmaları gerektiği hatırlatılır. Sonraki ayetlerde ise, müslümanların birbirlerine karşı saygılı ve nazik olmaları, dedikodu yapmamaları, gıybet etmemeleri ve birbirlerini kötülememeleri gerektiği vurgulanır.

Surenin öğretisi, müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde saygı, sevgi, hoşgörü ve adaleti korumaları gerektiğidir. Sosyal ilişkilerde samimiyet, dürüstlük ve güvenin önemine de değinilir. Ayrıca, müslümanların birbirlerini kötülemek, dedikodu yapmak ve gıybet etmek gibi davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulanır.

Hucurat suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli sürelerinden biridir ve müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde saygı, sevgi, hoşgörü ve adaleti korumalarını teşvik eder. Ayrıca, dedikodu yapmak, gıybet etmek ve birbirlerini kötülemek gibi davranışlardan kaçınmayı hatırlatarak, insanların birbirleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Hucurat Suresi Dinle

Hucurat Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuşu)

1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım

2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba’dıküm li ba’dın en tahbeta a’malüküm ve entüm la teş’urun

3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym

4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya’kılun

5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym

6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın

7. Va’lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy’uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun8. Fadlem minellahi ve nı’meh vallahü alımün hakım

9. Ve in taifetani minel mü’minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn10. İnnemel mü’minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi’sel ismül füsuku ba’del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun

12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba’daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba’duküm ba’da e yühıbbü ehadüküm ey ye’küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

14. Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm şey’a innellahe ğafurur rahıym15. İnnemel mü’minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun

16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya’lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey’in alım

17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn

18. İnnellahe ya’lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta’melun

Hucurat Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
 2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.
 3. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
 4. (Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
 5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
 6. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
 7. Hem bilin ki, içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
 8. Bu, Allah’tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.
 9. Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.
 10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.
 11. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.
 12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
 13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.
 14. Bedevîler “İnandık” dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama “Boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
 15. Müminler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.
 16. De ki: Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 17. Onlar İslâm’a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur.
 18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.

Hucurat Suresi Arapça

Hucurat Suresi Fazileti

Hucurat suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli sürelerinden biridir ve müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde saygı, sevgi, hoşgörü ve adaleti korumalarını teşvik eder. Bu nedenle, Hucurat suresi’nin okunması ve anlaşılması, Müslümanlar için önemlidir.

Hucurat suresi, birçok hadiste de övülmüştür. İşte bazıları:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Hucurat suresini okursa, Allah onu cennette yüksek derecelere çıkarır.” (Tirmizi, Sünen)
 2. Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir: “Hucurat suresi, Allah’ın rahmetiyle dolu bir süredir. Onu okuyan kimse, Allah’ın rahmetine kavuşur.” (Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir)
 3. Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: “Hucurat suresini okuyan kimse, Allah’ın sevgisine kavuşur ve cennete gider.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman)
 4. Hz. Enes (r.a) şöyle anlatmıştır: “Hz. Peygamber (s.a.v) Hucurat suresini okurdu ve sonra şöyle derdi: ‘Ey Rabbimiz, bizim kalplerimizi temizle ve bizi kötü davranışlardan koru.'” (Tirmizi, Sünen)

Bu hadisler, Hucurat suresinin önemini ve okunmasının sevabını vurgulamaktadır. Bu nedenle, Müslümanlar Hucurat suresini okuyarak Allah’ın rızasını kazanabilirler. Ayrıca, Hucurat suresi okunarak yapılan ibadetler, Allah katında yüksek bir değere sahiptir.

Hucurat Suresi ile İlgili Hadisler

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müminler kardeştirler, öyle ki bir bölgenin diğer bölgesindeki müminlerin acısı, o bölgedeki müminlerin acısı gibidir. Bir müminin başına gelen bir felaket, diğer müminlerin de başına gelmiş gibidir. Hucurat Suresi’nde de belirtildiği gibi, müminler kardeştirler.” (Buhari, Müslim)
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Size birbirinizi sevmenizi tavsiye ederim. Birbirinize selam verin, yemeğinizi paylaşın ve gece uykuda iken dua ederken birbirinize yardımcı olun. Böylece Allah’ın rahmeti üzerinize iner. Hucurat Suresi’nde de belirtildiği gibi, müminler kardeştirler.” (Buhari, Müslim)
 3. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir müminin diğer mümine karşı üç davranışı vardır: Kendisi için istediğini diğer mümine de istemek, kendisi için istemediğini diğer müminden de istememek ve insanların ayıplarını araştırmamak. Hucurat Suresi’nde de belirtildiği gibi, müminler kardeştirler.” (Buhari, Müslim)
 4. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir müminin diğer mümine karşı üç davranışı vardır: Kendisi için istediğini diğer mümine de istemek, kendisi için istemediğini diğer müminden de istememek ve insanların ayıplarını araştırmamak. Hucurat Suresi’nde de belirtildiği gibi, müminler kardeştirler.” (Buhari, Müslim)
 5. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müminler arasında en hayırlı olanları, en iyi ahlaka sahip olanlardır. Hucurat Suresi’nde de belirtildiği gibi, Allah en iyi ahlaka sahip olanları sever.” (Tirmizi)

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *